1.کالا ها به علت سودکم هم معافیت مرزی خورده و با شرط گارانتی ۲ ساله ارائه میشوند 
2.اگر به هر دلیل کالایی موجود نشد چون تامین کالا به علت تحریم ها شاید گاهی با تاخیر انجام ویا لغو میگردد تا ۱۲ ساعت بعد وجه برگشت داده می شود. ( چون در حالت پس پرداخت وجه بطور کامل پرداخت نمی گردد)
3. قوه ی قهریه و نوسانات شدید ارزی معاملات را لغو می کند ( نوسانات شدید ارزی به دلیل پرداخت نشدن کامل وجه احتمال لغو محصول را در پی دارد ) و در صورت لغو در این حالت حق اعتراض وارد نیست.
4.معامله ای تمام شده محسوب میشود که وجه آن کامل پرداخت گردد و فروشنده موظف به تامین کالا و یا در صورت عدم تامین بایستی جبران خسارت گردد.
5.تمامی قوانین قبل از پرداخت وجه و به صورت چک باس ( تیک ) اجباری باشد و بعد از قبول آن وجه پرداخت گردد.

5. در صورت فروش تلفنی قوانین به خریدار گوشزد میشوند و همین روش به صورتی که تا حد امکان مشتری مجاب گردد آن را رعایت کند.

6.ما به هیچ عنوان فروشنده کالای قاچاق نیستم و کالای را بدون گارانتی نمی فروشیم کالاهای ما از طریق مرزهای که از طریق فرامین رهبری به عنوان امتیازات مرزنشینی به ما اعطا شده تامین می شود و ما همین کالا را جهت سهولت مشتری و تحقق شعار دولت الکترونیک به فروش می رسانیم.